REGULAMIN

I Wstęp


1.1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki zamawiania próbek, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą Mariusz Jastrzębski Gift Design z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie, nr 39, lok. 207, 30-701 Kraków  zwaną dalej Gift Design a firmą lub osobą fizyczną składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

1.2. Właścicielem marki Gift Design oraz Sklepu Internetowego www.giftdesign.pl jest firma Gift Design Mariusz Jastrzębski  z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie, nr 39, lok. 207, 30-701 Kraków , prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . NIP: 6792699265 , REGON: 120901842 . Numer rachunku bankowego: mBank 83 1140 2004 0000 3802 7731 2941 

1.3. Definicje: 
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Gift Design dostępny pod adresem www.giftdesign.pl
b) Regulamin – dotyczy regulaminu Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
c) Gift Design – sprzedawca - firma Gift Design Mariusz Jastrzębski z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie, nr 39, lok. 207, 30-701 Kraków, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . NIP: 6792699265 , REGON: 120901842
d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub konsument nie prowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gift Design
f) Konto Klienta – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Gift Design, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach, 
g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta, 
h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Gift Design, 
i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim, 
j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Gift Design, 
o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Gift Design, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientowi automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

1.4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Gift Design polegają na: 
a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, 
b) kontakt z Gift Design za pośrednictwem formularza kontaktowego, 
c) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu, 
d) prowadzeniu Newslettera.

1.5. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.giftdesign.pl, w szczególności ich opisy, materiały zdjęciowe i poglądowe, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.6 Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

1.7. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.giftdesign.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca uruchomienie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

II Zasady przesyłanych szacunków kosztów i wycen 

2.1. Wszystkie wyceny i kosztorysy w imieniu Gift Design są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie Gift Design

2.2. Wyceny zamówień dokonywane są bezpłatnie. Otrzymanie wyceny nie jest równoznaczne z zobowiązaniem do skorzystania z usług firmy Gift Design. Wycena ważna jest przez okres 7 dni kalendarzowych od momentu jej wysłania na adres mailowy Klienta. Wycena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66§1 Kodeksu Cywilnego. Gift Design zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi po upływie 7 dni kalendarzowych od przesłania wyceny bez podania przyczyny.

2.3. Gift Design zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

III Zamawianie próbek

3.1. Każdy Klient otrzymuje możliwość zamówienia próbek i innych towarów dostępnych w Katalogu Gift Design. Próbkami określa się pojedynczy zakup nieprzekraczający 100 zł netto, a przy korekcie faktury nie są uwzględniane koszty wysyłki, które pokrywa nabywca.

3.2. Próbki zostają wysłane lub przekazane do Klienta wyłącznie po wcześniejszym otrzymaniu zapłaty. Gift Design nie wysyła darmowych próbek.

3.3. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zamawianych próbek. Gift Design dokona zwrotu w wysokości 80% wartości zamawianych próbek. Zwrot nastąpi w postaci przelewu bankowego na numer rachunku Klienta, po uprzednim wystawieniu faktury korekty.

3.4. Uznaje się, że Klient zaakceptował próbkę, jeśli w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu próbki Klient nie poinformował o jej odrzuceniu.

IV Warunki składania zamówień 

4.1. Klientami Gift Design mogą być wyłącznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyposażonych w zdolność do czynności prawnych oraz Klienci indywidualni zgodnie z zapisem punktu 4.2.

a) Kupujący oświadcza że zawarta umowa i/lub kupiony towar ma dla prowadzącego działalność gospodarczą charakter zawodowy.

4.2. Klient będący konsumentem, który nie prowadzi działalności gospodarczej, może złożyć zamówienie o maksymalnej wartości nieprzekraczającej 3000 zł brutto.

4.3. Do realizacji zamówienia pracownik Gift Design przystąpi tylko wówczas gdy:

a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (numer artykułu lub symbol producenta, kolor, rozmiar, a także ilość) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania wysyłki towaru.

b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie, a wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym firmy.

Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów jest nie możliwe. 

4.4. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu wymogów wskazanych w punkcie 4.3.
a) Termin realizacji jest liczony w pełnych dniach roboczych, co oznacza, że przy zaksięgowaniu płatności i akceptacji wizualizacji np. w środę po godzinie 12:00, termin realizacji liczony jest od czwartku.

4.5. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

4.6. Gift Design nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 7 dni roboczych.
Podawane przez Gift Design terminy i czasy dostaw są terminami i czasami dostaw orientacyjnymi i nie są ostateczne. Gift Design nie ponosi odpowiedzialności za będącą skutkiem opóźnienia szkody, a w tym za utratę zysku lub inne szkody, powstałe w wyniku opóźnienia realizacji zamówienia.

4.7. Złożenie pełnego zamówienia opisane w punkcie 4.3. w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumiane jako zawarcie umowy.

4.8. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia z zastrzeżeniem punktu 6.2

4.9. W przypadku wybrania opcji „Odbiór osobisty” Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w czasie 30 dni kalendarzowych. Dni liczone są od dnia dostarczenia powiadomienia o możliwości odebrania zamówienia. Potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail, na adres podany podczas składania zamówienia. Zamówienia nieodebrane w wyznaczonym czasie będą utylizowane. Po tym czasie, Klient chcący otrzymać zamówienie, jest zobowiązany do jego ponownego złożenia.

4.10. W przypadku zmiany projektu/techniki znakowania/kolorów znakowania po akceptacji wizualizacji i rozpoczęciu procesu produkcji obowiązuje opłata związana z kosztami przygotowalni w wysokości 100,00 zł netto + koszt manipulacyjny wyceniany indywidualnie w zależności od techniki znakowania.
Ostateczna decyzja o możliwości naniesienia zmian określana jest przez opiekuna zamówienia w oparciu o status zamówienia uwzględnionego w planie produkcyjnym.

4.11. Czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 30 dni roboczych w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, kataklizmy, wojny, epidemie, pandemie i inne ograniczające swobodny przepływ osób oraz towarów.

4.12. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z rezerwacją danego produktu z zamówienia do momentu opłacenia i zaakceptowania wizualizacji produktu.
Jednocześnie Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany modelu/koloru produktu w przypadku wystąpienia braku danego produktu. W przypadku braku możliwości zmiany produktu wykonana zostanie korekta tylko na brakujące produkty z zamówienia, a kwota zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.

4.13. W przypadku nieodebrania przesyłki kurierskiej z zamówieniem, Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z przesyłką zwrotną zamówienia oraz kosztów ponownego nadania przesyłki.

4.14. Zmiana adresu dostawy zamówienia może spowodować opóźnienie w dostawie zamówienia. Jednocześnie Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na zmianę adresu dostawy, w zależności od aktualnego statusu zamówienia.

V Zasady składania reklamacji 

5.1. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia lub widocznych uszkodzeń produktów do 7 dni roboczych od odebrania towaru. 

5.2 Towary oferowane w Gift Design nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT).

5.3. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie wysłana nie później niż na 10 dzień roboczy, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

5.4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Biura Obsługi Klienta.

5.5. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzenia towaru. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

5.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Biura Obsługi Klienta w pierwszej kolejności będzie wykonana ponownie część zamówienia, którego tyczy się reklamacja. Tylko w przypadku, gdy ponowne wykonanie części reklamowanego zamówienia nie będzie możliwe, Klient otrzyma zwrot w wysokości ustalonej przez Kierownika Biura Obsługi Klienta do reklamowanego zamówienia w postaci przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta w zależności od rodzaju uszkodzenia reklamowanego produktu.

5.7. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na produkcie w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany druk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.

5.8 Gift Design nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne takie jak: przetarcie, rozdarcie, wgniecenie etc. powstałe po dniu wydania towaru.

5.9. Reklamowany towar powinien być przekazany przez klienta na adres Gift Design. Jeżeli towar reklamowany został uprzednio rozdzielony na innych odbiorców, koszt zebrania reklamowanego towaru spoczywa na Kliencie. Gift Design zastrzega sobie, że nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem tj. na koszt Odbiorcy. Koszty poniesione przez Klienta, związane z doręczeniem reklamowanego artykułu, mogą zostać zwrócone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

5.10 Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem w ciągu 2 dni kalendarzowych od momentu odebrania zamówienia.
Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

5.11. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zróżnicowania kolorystycznego pomiędzy produktami w zależności od partii danego produktu i dostawy danego produktu. Klientowi nie przysługuje w tym wypadku prawo do reklamacji produktu.

5.12. Gift Design ma prawo dostarczyć 5% więcej lub mniej zamówionych przez Klienta produktów oraz uwzględnić to na fakturze.

5.13. Klient będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej jest konsumentem w rozumieniu  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ma ona zastosowanie odnośnie jego praw i obowiązków.


VI Zwrot towaru oraz rezygnacja z zamówienia 

6.1 Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli niezgodność kolorystyczna, wielkościowa, gramatury oraz kroju odzieży będzie większa niż +/- 10%, zaś niezgodność umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 15%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

6.2. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie wyłącznie na towar bez znakowania jest możliwość rezygnacji z zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego otrzymania pod warunkiem, że wartość zamówienia nie przekracza 100 zł netto. Wówczas Klient otrzyma zwrot w wysokości 80% wartości zamówienia. Koszt w wysokości 20% pobierany przez Gift Design związany jest wprowadzeniem ponownym towaru do obiegu magazynowego. Jeśli Jeśli klient nie odbierze zamawianego towaru bez znakowania, zostanie również obciążony kosztem 20% wartości zzamówienia.

6.3. W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Za moment złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy przyjmuje się przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub przekazanie osobiste pełnego zamówienia zgodnego z paragrafem 4.3.

VII Płatności

7.1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto. Ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, a także kosztów znakowania Produktów, które są ustalane indywidualnie.

7.2. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.


VIII Ochrona danych osobowych

8.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gift Design, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)

8.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Gift Design wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.4 niniejszego Regulaminu. 8.3.Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Gift Design.

8.3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.giftdesign.pl

8.4. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.


IX Ochrona praw autorskich

9.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.giftdesign.pl stanowią własność Gift Design lub zostały użyte  za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

9.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.giftdesign.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Gift Design lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

9.3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Gift Design lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.


X Postanowienia końcowe 

10.1 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: www.giftdesign.pl  Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany osobiście klientowi.

10.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: www.giftdesign.pl gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Gift Design, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

10. 3 Wszelkie spory nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane we właściwym dla siedziby Gift Design sądzie w Krakowie.

10.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10.5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023. roku.