Warunki współpracy z firmą Gift Design:

§1 ZAMÓWIENIA

1.1 Zamówienia przyjmujemy w formie pisemnej.
1.2 Firmy rozpoczynające współpracę z Gift Design zobowiązane są dostarczyć aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.
1.3 Gift Design rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia w przypadku zalegania Zamawiającego z płatnościami.
Zakupiony towar pozostaje własnością Gift Design, do czasu uregulowania płatności za ten towar.

§2 PŁATNOŚCI

2.0 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty gotówka za pierwsze trzy zlecenia.
2.1 W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, zobowiązuje się on do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Gift Design podczas realizacji tego zamówienia.
2.2 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania całości lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych regulowane są po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
2.3 Gift Design ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

§3 TOWAR I USŁUGI

3.1 W przypadku towaru dostarczonego przez Zamawiającego, w wyniku produkcji 3 % towaru może ulec uszkodzeniu za co Gift Design nie ponosi odpowiedzialności. Na życzenie Zamawiającego towar uszkodzony jest odsyłany. Nie dotyczy to towaru zakupionego w Gift Design.

§4 TRANSPORT

4.1 Zamawiający może zlecić wysłanie towaru za pośrednictwem poczty, kolei, firm spedycyjnych lub odebrać towar osobiście. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający.
4.2 Gift Design nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłych z przyczyn od niego niezależnych.
4.3 W przypadku dostarczania towaru partiami, Zamawiający pokrywa każdorazowo koszt dostawy każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.
4.4 W przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ podczas transportu jakiemukolwiek uszkodzeniu, Zamawiający zobowiązuje się do odnotowania tego faktu na liście przewozowym w obecności kuriera.

§5 PRZYGOTOWANIE PLIKÓW

5.1 W przypadku grafiki wektorowej wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe.
5.2 Dla grafiki bitmapowej wielokolorowej minimalna rozdzielczość powinno wynosić 200 dpi w skali 1:1, tryb koloru RGB. Bitmapowe pliki jednokolorowe powinny być zapisane z minimalną rozdzielczością 600 dpi.
5.3 Pliki mogą być dostarczone na nośnikach typu płyta CD/DVD, pocztą elektroniczną lub na serwer FTP.
Do każdego pliku prosimy dołaczyć odrębny plik bitmapowy zapisany z rozdzielczością ekranową 72 dpi oraz opis kolorów w skali Pantone dla materiałów powlekanych (np Pantone 469 C).
5.4 Gift Design nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe odwzorowanie wzoru wynikłe z niestosowania się Zamawiającego do zaleceń wymienionych w punktach 5.1-5.3.

§6 PAKOWANIE

6.1 Standartowo odzież pakowana jest w kartony zbiorcze. Istnieje możliwość zamówienia inego sposobu pakowania za dodatkową opłatą.

§7 REKLAMACJE

7.1 Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej do 14 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.
7.2 Reklamacji podlega towar wadliwy, nie noszący śladów żadnych dalszych przeróbek i wykończeń nie wykonanych przez firmę Gift Design jak również nie może mieć on oznak używania.
7.3 Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go komukolwiek. Po przekazaniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady ilościowe i jakościowe przechodzi na Zamawiającego.
7.4 Zamawiający pokrywa koszty dostarczenia towaru reklamowanego do siedziby Gift Design.
7.5 Reklamacje rozstrzygane są w terminie 14 dni od ich pisemnego zgłoszenia.

§8 PRAWA AUTORSKIE

8.1 Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie wykonanych przez Gift Design produktów w materiałach reklamowych, na stronach www, w katalogach lub jako część ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek technologicznych co do jakości druku i haftu.
Zleceniodawca zezwala również firmie Gift Design na umieszczanie w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

7.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do dostarczonego firmie Gift Design wzoru aplikacji.

§9 POZOSTAŁE WARUNKI

9.1 Gift Design zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia jeżeli jest niezgodne z powyższymi warunkami współpracy. Jakiekolwiek zmiany wyżej wymienionych warunków wymagają pisemnego potwierdzenia obu stron pod rygorem nieważności umowy.
9.2 Gift Design nie ponosi odpowiedzialności za braki towarów u dostawców.
9.3 Spory wynikłe w wyniku realizaji powyższych warunków załatwiane będą na drodze polubownych uzgodnień, a w przypadku braku porozumienia stron spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Gift Design.
9.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
9.5 Zleceniodawca przyjmuje powyższe ustalenia.

§10 DANE TELEADRESOWE

Nazwa rejestracyjna: Mariusz Jastrzębski Gift Design
Adres: Zabłocie 39/207 Kraków 30-701
NIP: 679-269-92-65
Regon: 120901842
Telefon: 504 095 104
Numer konta bankowego: mBank 83 1140 2004 0000 3802 7731 2941